recrudesce nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

recrudesce nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm recrudesce giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của recrudesce.

Từ điển Anh Việt

 • recrudesce

  /,ri:kru:'des/

  * nội động từ

  sưng lại (vết thương...)

  phát sinh lại (bệnh sốt...)

  lại nổ bùng; lại diễn ra (cuộc nổi loạn, hoạt động...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • recrudesce

  Similar:

  break: happen

  Report the news as it develops

  These political movements recrudesce from time to time

  Synonyms: develop

  erupt: become raw or open

  He broke out in hives

  My skin breaks out when I eat strawberries

  Such boils tend to recrudesce

  Synonyms: break out