rapscallion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rapscallion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rapscallion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rapscallion.

Từ điển Anh Việt

  • rapscallion

    /ræp'skæljən/

    * danh từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) kẻ bất lương, kẻ đểu giả; kẻ vô dụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet