purse string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purse string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purse string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purse string.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • purse string

    a drawstring used to close the mouth of a purse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).