purse-bearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purse-bearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purse-bearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purse-bearer.

Từ điển Anh Việt

  • purse-bearer

    /'pə:s,beərə/

    * danh từ

    người giữ tiền, người giữ quỹ (của người khác, của công ty)