purse-pride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purse-pride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purse-pride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purse-pride.

Từ điển Anh Việt

  • purse-pride

    * danh từ

    sự khoe khoang giàu có