pulmonary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pulmonary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pulmonary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pulmonary.

Từ điển Anh Việt

 • pulmonary

  /'pʌlmənəri/

  * tính từ

  (thuộc) phổi, có liên quan đến phổi

  pulmonary artery: động mạch phổi

  pulmonary disease: bệnh phổi

  có phổi, có bộ phận giống phổi

  bị bệnh phổi, bị đau phổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pulmonary

  Similar:

  pneumonic: relating to or affecting the lungs

  pulmonary disease

  Synonyms: pulmonic