prunus amygdalus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prunus amygdalus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prunus amygdalus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prunus amygdalus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prunus amygdalus

    Similar:

    almond: small bushy deciduous tree native to Asia and North Africa having pretty pink blossoms and highly prized edible nuts enclosed in a hard green hull; cultivated in southern Australia and California

    Synonyms: sweet almond, Prunus dulcis, Amygdalus communis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).