profile line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

profile line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm profile line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của profile line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • profile line

    * kỹ thuật

    đường cạnh