prismatic jointing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prismatic jointing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prismatic jointing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prismatic jointing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prismatic jointing

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thớ nứt lăng trụ