printer font nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printer font nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printer font giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printer font.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • printer font

    * kỹ thuật

    bộ chữ máy in

    toán & tin:

    phông máy in