prescriptive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescriptive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescriptive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescriptive.

Từ điển Anh Việt

 • prescriptive

  /pris'kriptiv/

  * tính từ

  ra lệnh, truyền lệnh, sai khiến

  (pháp lý) căn cứ theo quyền thời hiệu

  căn cứ theo phong tục tập quán, dựa theo phong tục tập quán

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prescriptive

  pertaining to giving directives or rules

  prescriptive grammar is concerned with norms of or rules for correct usage

  Synonyms: normative

  Antonyms: descriptive