prescriptiveness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescriptiveness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescriptiveness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescriptiveness.

Từ điển Anh Việt

  • prescriptiveness

    xem prescriptive