prescriptive right nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescriptive right nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescriptive right giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescriptive right.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • prescriptive right

    * kinh tế

    quyền thời hiệu