prescriptive grammar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prescriptive grammar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prescriptive grammar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prescriptive grammar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • prescriptive grammar

    a grammar that is produced by prescriptive linguistics

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).