portentous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portentous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portentous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portentous.

Từ điển Anh Việt

 • portentous

  /pɔ:'tentəs/

  * tính từ

  gở, báo điềm gở, báo điềm xấu

  kỳ diệu, kỳ lạ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vênh vang ra vẻ ta đây quan trọng, dương dương tự đắc (người)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • portentous

  of momentous or ominous significance

  such a portentous...monster raised all my curiosity"- Herman Melville

  a prodigious vision

  Synonyms: prodigious

  Similar:

  fateful: ominously prophetic

  Synonyms: foreboding

  grandiloquent: puffed up with vanity

  a grandiloquent and boastful manner

  overblown oratory

  a pompous speech

  pseudo-scientific gobbledygook and pontifical hooey"- Newsweek

  Synonyms: overblown, pompous, pontifical