polarization plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polarization plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polarization plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polarization plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polarization plane

    * kỹ thuật

    mặt phẳng phân cực