phallic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallic.

Từ điển Anh Việt

 • phallic

  /'fælik/

  * tính từ

  (thuộc) tượng dương vật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • phallic

  relating to a phallus especially as an embodiment of generative power

  a phallic cult

  phallic worship

  resembling or being a phallus

  a phallic symbol

  phallic eroticism

  priapic figurines

  Synonyms: priapic