phallic stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallic stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallic stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallic stage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phallic stage

    (psychoanalysis) the third stage in a child's development when awareness of and manipulation of the genitals is supposed to be a primary source of pleasure

    Synonyms: phallic phase

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).