phallicism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallicism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallicism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallicism.

Từ điển Anh Việt

  • phallicism

    /'fælisizm/

    * danh từ

    sự tôn thờ dương vật