phallic phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

phallic phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm phallic phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của phallic phase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • phallic phase

    Similar:

    phallic stage: (psychoanalysis) the third stage in a child's development when awareness of and manipulation of the genitals is supposed to be a primary source of pleasure

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).