pedal control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedal control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedal control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedal control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pedal control

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự điều khiển (bằng) bàn đạp