peat moss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peat moss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peat moss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peat moss.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peat moss

    Similar:

    sphagnum: any of various pale or ashy mosses of the genus Sphagnum whose decomposed remains form peat

    Synonyms: sphagnum moss, bog moss

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).