paraffin wax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraffin wax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraffin wax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraffin wax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paraffin wax

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sáp dầu mỏ

  sáp parafin

  điện:

  sáp gia dụng

  sáp parapphin

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paraffin wax

  Similar:

  paraffin: from crude petroleum; used for candles and for preservative or waterproof coatings