paraffin dirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraffin dirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraffin dirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraffin dirt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paraffin dirt

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bùn parafin