paraffin coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraffin coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraffin coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraffin coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paraffin coating

    * kỹ thuật

    lớp phủ paraphin