paraffin flux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraffin flux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraffin flux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraffin flux.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paraffin flux

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhựa parafin