paraffinicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraffinicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraffinicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraffinicity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paraffinicity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    độ parafin

    tính parafin