parabolic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolic.

Từ điển Anh Việt

 • parabolic

  /,pærə'bɔlik/

  * tính từ

  (toán học) parabolic ((từ hiếm,nghĩa hiếm) (cũng) parabolical)

  (thuộc) truyện ngụ ngôn; diễn đạt bằng ngụ ngôn ((cũng) parabolical)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • parabolic

  * kỹ thuật

  parabôn

  hóa học & vật liệu:

  dạng parabôn

  điện tử & viễn thông:

  thuộc parabon

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parabolic

  resembling or expressed by parables

  Synonyms: parabolical

  having the form of a parabola

  Synonyms: parabolical