parabolic law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolic law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolic law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolic law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parabolic law

    * kỹ thuật

    quy luật hình parabôn