parabolic(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolic(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolic(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolic(al).

Từ điển Anh Việt

  • parabolic(al)

    parabolic (thuộc) parabôn