parabolically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolically.

Từ điển Anh Việt

  • parabolically

    xem parabolic