parabolic asymptote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parabolic asymptote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parabolic asymptote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parabolic asymptote.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parabolic asymptote

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiệm cận parabol

    tiệm cận parabolic