obscenity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

obscenity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm obscenity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của obscenity.

Từ điển Anh Việt

  • obscenity

    /ɔb'si:niti/

    * danh từ

    sự tục tĩu, sự tà dâm, sự khiêu dâm

    lời lẽ tục tĩu, lời lẽ tà dâm, lời lẽ khiêu dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet