salaciousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salaciousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salaciousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salaciousness.

Từ điển Anh Việt

  • salaciousness

    /sə'leiʃəsnis/ (salacity) /sə'læsiti/

    * danh từ

    tính tục tĩu, tính dâm ô

Từ điển Anh Anh - Wordnet