salacity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salacity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salacity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salacity.

Từ điển Anh Việt

  • salacity

    /sə'leiʃəsnis/ (salacity) /sə'læsiti/

    * danh từ

    tính tục tĩu, tính dâm ô

Từ điển Anh Anh - Wordnet