lewdness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lewdness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lewdness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lewdness.

Từ điển Anh Việt

  • lewdness

    /'lu:dnis/

    * danh từ

    tính dâm dục, tính dâm dật

    tính vô sỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet