notice board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

notice board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm notice board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của notice board.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • notice board

    Similar:

    bulletin board: a board that hangs on a wall; displays announcements

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).