notice-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

notice-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm notice-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của notice-board.

Từ điển Anh Việt

  • notice-board

    /'noutisbɔ:d/

    * danh từ

    bảng yết thị, bảng thông báo