muster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muster.

Từ điển Anh Việt

 • muster

  /'mʌstə/

  * danh từ

  sự tập hợp, sự tập trung

  (quân sự) sự duyệt binh

  to take a muster of the troops: duyệt binh

  sự hội họp, sự tụ họp

  to pass master

  được cho là được, được cho là xứng đáng

  * động từ

  tập họp, tập trung

  to muster up all one's strength: tập trung tất cả sức lực của mình; rán sức

 • muster

  (thống kê) kiểm nghiệm, kiểm chứng, xem xét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muster

  a gathering of military personnel for duty

  he was thrown in the brig for missing muster

  gather or bring together

  muster the courage to do something

  she rallied her intellect

  Summon all your courage

  Synonyms: rally, summon, come up, muster up

  call to duty, military service, jury duty, etc.

  Similar:

  conscription: compulsory military service

  Synonyms: draft, selective service