munition company nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munition company nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munition company giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munition company.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • munition company

    * kinh tế

    công ty đạn dược