munition-worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

munition-worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm munition-worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của munition-worker.

Từ điển Anh Việt

  • munition-worker

    * danh từ

    công nhân quốc phòng