mucilaginous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mucilaginous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mucilaginous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mucilaginous.

Từ điển Anh Việt

  • mucilaginous

    /,mju:si'lædʤinəs/

    * tính từ

    (sinh vật học) nhầy

Từ điển Anh Anh - Wordnet