moving table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moving table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moving table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moving table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moving table

    * kỹ thuật

    bàn di động