moving force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moving force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moving force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moving force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moving force

    * kỹ thuật

    nguyên động lực