moving image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moving image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moving image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moving image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • moving image

    * kỹ thuật

    ảnh động