monopoly firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monopoly firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monopoly firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monopoly firm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • monopoly firm

    * kinh tế

    hãng độc quyền