mitre return nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mitre return nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mitre return giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mitre return.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mitre return

    * kỹ thuật

    độ cong vát 45 độ