mitre-grinding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mitre-grinding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mitre-grinding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mitre-grinding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mitre-grinding machine

    * kỹ thuật

    máy mài vát chéo