mitre board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mitre board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mitre board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mitre board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mitre board

    * kỹ thuật

    dưỡng để cắt mộng