manlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manlike.

Từ điển Anh Việt

  • manlike

    /mænlaik/

    * tính từ

    như đàn ông; có những tính chất của đàn ông

Từ điển Anh Anh - Wordnet